Avís legal

1. Informació legal i acceptació

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (*LSSI-CE) «, ROSA FEMENÍA CAPARRÓS amb nom comercial HOSKON informa que és titular del lloc web www.hoskon.com (d’ara endavant la «Web» o el «Portal»). D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ROSA FEMENÍA CAPARRÓS  informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és ROSA FEMENÍA CAPARRÓS (d’ara endavant «HOSKON»), una societat catalana amb NIF 77748575L i domicili social en Carrer de la Reverenda Margarida Biosca 4, 08640 Olesa de Montserrat, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Pot posar-se en contacte amb nosaltres utilitzant l’adreça anterior, a través del nostre formulari de contacte o directament a través del mail
info@hoskon.com

L’accés, navegació i ús del lloc web www.hoskon.com titularitat de ROSA FEMENIA CAPARRÓS en qualsevol forma li atorga la condició d’usuari (d’ara endavant l'»Usuari») i implica l’acceptació de les presents condicions generals d’ús aquí establertes, les quals , en qualsevol moment, pugui establir HOSKON. En cas de no acceptació, li preguem que no utilitzi la Web. Per tant, queda sota la responsabilitat de l’usuari la lectura de les condicions generals d’ús vigents a cada moment que accedeixi al Portal, revisant el  Avís legal, Política de privacitat i Política de cookies així com qualsevol altre text legal que reguli el seu ús disponible en l’apartat «INFORMACIÓ» del peu de pàgina del lloc web.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de HOSKON  o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Portal.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de HOSKON  o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3. Condicions d’ús

3.1. General

L’Usuari s’obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L’Usuari respondrà enfront de HOSKON  o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del Portal amb finalitats lesives de béns o interessos de HOSKON o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de HOSKON  o de tercers.

3.2. Continguts

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable de conformitat amb el que es disposa en la clàusula 1. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per HOSKON  o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en el seu cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a Programari o Base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a la disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
  • Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts integrants del Portal així com de les bases de dades que HOSKON posi a la disposició dels Usuaris.

3.3. Formularis de recollida de dades

Sense perjudici del que es disposa en la clàusula 5 del present Avís Legal, així com en les polítiques de privacitat accessibles des del Portal i que poguessin resultar aplicables a cada moment, la utilització d’uns certs serveis o sol·licituds dirigides a HOSKON estan condicionades al previ emplenament del corresponent registre d’Usuari.

Tota la informació que faciliti l’Usuari a través dels formularis del Portal als efectes anteriors o qualssevol altres haurà de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a HOSKON perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’Usuari. En tot cas serà l’Usuari l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a HOSKON o a tercers per la informació que faciliti.

3.4. Introducció d’enllaços al portal

L’usuari d’Internet que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al Portal haurà de complir amb les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement de les mateixes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

a) L’enllaç únicament vincularà amb la *home *page o pàgina principal del Portal però no podrà reproduir-la de cap manera (*inline links, còpia dels textos, gràfics, etc).

b) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir *frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o Continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per a aprofitar la reputació de la marca i prestigi de HOSKON; o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

c) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre HOSKON , els seus socis, empleats, clients o sobre la qualitat dels serveis que presta.

d) En cap cas, s’expressarà en la pàgina on se situï l’enllaç que HOSKON ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra forma patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

e) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de HOSKON dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per HOSKON i sempre que es permeti, en aquests casos, un enllaç directe amb el Portal en la forma establerta en aquesta clàusula

f) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (I) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (II) indueixin o puguin induir en l’Usuari la falsa concepció que HOSKON subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera secunda, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (III) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de HOSKON n atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

4. Exclusió de responsabilitat

4.1. de la informació

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de HOSKON de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, de cap manera, la prestació d’un servei d’assessorament legal o fiscal de cap mena, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions personals o empresarials per part de l’Usuari.

HOSKON no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal.

4.2. de la qualitat del servei

L’accés al Portal no implica l’obligació per part de HOSKON de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

HOSKON no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.

4.3. de la disponibilitat del servei

L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de les quals, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a HOSKON. Per consegüent, els serveis proveïts a través del Portal poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Portal.

HOSKON no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

4.4. dels continguts i serveis enllaçats a la través del portal

El servei d’accés al Portal inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet (d’ara endavant, ‘Llocs Enllaçats’). En aquests casos, HOSKON actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (‘*LSSI’) i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a HOSKON d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de HOSKON amb les manifestacions, continguts o serveis proveïdes.

HOSKON no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, *desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a HOSKON.

5. Protecció de dades

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el Portal dirigeixi’s a Política de privacitatinfo@hoskon.com

6. Comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

En el cas que l’Usuari o qualsevol altre usuari d’Internet tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb HOSKON indicant els següents extrems:

  • Dades personals del comunicant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
  • Descripció dels fets que revelen el caràcter il·lícit o inadequat del Lloc Enllaçat;
  • En el supòsit de violació de drets, com ara propietat intel·lectual i industrial, les dades personals del titular del dret infringit quan sigui persona diferent del comunicant. Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, en el seu cas, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant;
  • Declaració expressa que la informació continguda en la reclamació és exacta.

La recepció per part de HOSKON de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà, segons el que es disposa en la *LSSI, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant.

Així mateix, haurà d’aportar el títol que acrediti la legitimació del titular dels drets i, en el seu cas, el de representació per a actuar per compte del titular quan sigui persona diferent del comunicant.

7. Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions realitzades per les parts seran vàlides de conformitat amb els mitjans admesos en Dret. Les relatives al present Portal es consideraran eficaços, amb caràcter general, si es realitzen a través del propi Portal.

8. Modificacions

HOSKON es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats.

D’altra banda, els presents termes i condicions podran canviar en qualsevol moment. Les modificacions entraran en vigor des del moment de la seva publicació.

9. Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola Sempre que la Llei aplicable permeti la renúncia al fur legal establert, es designa com a fur per a dirimir possibles disputes, els jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Contactar
Ens vols contactar per Whatsapp?
Hola 👋
Benvinguts a Hoskon, com podem ajudar-te? Si vols més informació sobre els nostres serveis de manteniment i reparació integral de maquinària industrial, contacta amb nosaltres, estarem encantats de parlar amb tu!